ชื่อ และที่อยู่ของบริษัทฯ สำหรับทำเอกสาร ต่าง ๆ เช่น Invoice